A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти, молоді та спорту Маневицької селищної ради

Методичні рекомендації на 2023 -2024 рік

Методичні рекомендації про викладання іноземної мови у 2023/2024 навчальному році Вивчення іноземних мов у 2023/2024 навчальному році здійснюватиметься за декількома Державними стандартами та типовими освітніми програмами:  для учнів 1 – 4 класів за новим Державним стандартом початкової освіти, затвердженим Постановою КМУ від 21 лютого 2018 року №87, та Типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом О. Я. Савченко, і Типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом Р. Б. Шияна;  для учнів 5-6 класів за Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти, затвердженим Постановою КМУ від 30 вересня 2020 №898, Типовою освітньою програмою затвердженою наказом МОН 19 лютого2021 за №235 та модельними навчальними програмами яким наказом МОН від 12 липня 2021 року № 795 надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України». Модельна навчальна програма «Іноземна мова. 5-9 класи» для закладів загальної середньої освіти (авт. Редько В. Г., Шаленко О. П., Сотникова С. І., Коваленко О. Я., Коропецька І. Б., Якоб О. М., Самойлюкевич І. В., Добра О. М., Кіор Т. М.).  Модельна навчальна програма «Іноземна мова. 5-9 класи» для закладів загальної середньої освіти (авт. Зимомря І. М., Мойсюк В. А, Тріфан М. С., Унгурян І. К., Яковчук М. В.). Друга іноземна мова. 5-9 класи  Модельна навчальна програма «Друга іноземна мова. 5-9 класи» для закладів загальної середньої освіти (авт. Редько В. Г., Шаленко О. П., Сотникова С. І., Коваленко О. Я., Коропецька І. Б., Якоб О. М., Самойлюкевич І. В., Добра О. М., Кіор Т. М., Мацькович М. Р., Глинюк Л. М., Браун Є. Л.).  для учнів 7 – 9 класів за Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти, затвердженим Постановою КМУ від 23 листопада 2011 року №1392, та Типовою освітньою програмою закладів загальної На допомогу освітянинові, № 9, 2023 До нового 2023/2024 н.р. середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта), розробленою на виконання Закону України «Про освіту» і затвердженою наказом МОН від 20.04.2018 № 408;  для учнів 10 – 11 класів за Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти, затвердженим Постановою КМУ від 23 листопада 2011 року № 1392, та Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (профільна середня освіта), розробленою на виконання Закону України «Про освіту» і затвердженою наказом МОН від 20.04.2018 № 407 (у редакції наказу МОН від 28.11.2019 № 1493). Організація навчання учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти. Згідно з новою Типовою освітньою програмою затвердженою наказом МОН 19 лютого2021 за №235 та модельними навчальними програмами яким наказом МОН від 12 липня 2021 року № 795 надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», питання навчального навантаження учнів 5–9 класів закладів загальної середньої освіти регулюється Санітарним регламентом для закладів загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України 25.09.2020 № 2205 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 р. за №1111/35394) і Державним стандартом базової середньої освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 898. Заклад освіти визначає перелік навчальних предметів та/або інтегрованих курсів для реалізації кожної освітньої галузі, а також предмети/курси варіативного освітнього компоненту з урахуванням освітніх потреб учнів, що відображається у навчальному плані освітньої програми закладу освіти. Навчальне навантаження у типових навчальних планах орієнтоване на «рекомендований» навчальний час, визначений базовим навчальним планом Державного стандарту для вивчення певної освітньої галузі на адаптаційному та предметному циклах навчання базової середньої освіти. Кількість навчальних годин на вивчення інтегрованих курсів заклад освіти визначає самостійно з урахуванням навчального навантаження на відповідні навчальні предмети у типовому навчальному плані. Кількість навчальних годин на вивчення кожної освітньої галузі, відповідно до пункту 26 Державного стандарту, визначає заклад освіти в межах заданого діапазону «мінімального» та «максимального» навчального навантаження. Кількість навчальних годин на вивчення кожної освітньої галузі заклад освіти може зменшувати, включно до мінімального показника. Різниця між рекомендованою та мінімальною кількістю навчальних годин (резерв навчальних годин) у кожній освітній галузі може бути перерозподілена закладом освіти між освітніми компонентами цієї освітньої галузі або на інші освітні галузі, а також на вибіркові освітні компоненти (незалежно від освітньої галузі). На допомогу освітянинові, № 9, 2023 До нового 2023/2024 н.р. Кількість навчальних годин на вивчення кожної освітньої галузі заклад освіти може збільшувати, включно до максимального показника, з урахуванням перерозподілу різниці між рекомендованою та мінімальною кількістю навчальних годин інших освітніх галузей. Кількість навчальних годин, визначена у навчальному плані на вивчення вибіркових освітніх компонентів, не включається до максимального показника навчального навантаження, передбаченого на ту чи іншу освітню галузь. Додаткові години для вивчення навчальних предметів, інтегрованих курсів, курсів за вибором, через які реалізуються освітні галузі, проведення індивідуальних консультацій та групових занять заклад загальної середньої освіти 5 розподіляє самостійно, враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальні освітні потреби учнів, що відображається в освітній програмі закладу. Спираючись на модельні навчальні програми, заклад освіти може розробляти навчальні програми предметів, білінгвальних курсів, інтегрованих курсів, що мають містити опис результатів навчання в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом та/або відповідними модельними навчальними програмами. Формування змісту навчальних предметів, білінгвальних курсів, інтегрованих курсів може здійснюватися шляхом упорядкування в логічній послідовності результатів навчання кількох освітніх галузей, однієї освітньої галузі або її окремих складників. Друга іноземна мова (не менше двох годин на тиждень) включається до навчального плану освітньої програми за вибором закладу освіти як вибірковий освітній компонент за рахунок перерозподілу навчальних годин інших освітніх галузей. Дозволяється використовувати підручники, що видані у поточному році та в попередні роки, враховуючи при цьому зміни в програмах. Щодо додаткової навчально-методичної літератури, то вчителі вільні в її виборі й можуть застосовувати таку, що найкраще реалізує їхню методику навчання та компетентнісний потенціал предмета «Іноземні мови». Програма не обмежує самостійність та творчу ініціативу вчителів, передбачаючи гнучкість у виборі та розподілі навчального матеріалу відповідно до потреб учнів та обраних засобів навчання. Із переліком рекомендованої літератури можна ознайомитися на сайті Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua) та на сайті Інституту модернізації змісту освіти (www.imzo.gov.ua). Кризові події в усьому світі та Україні зокрема, як-от: пандемія COVID19, карантини з різних причин та воєнний стан стали стресом для всіх учасників освітнього процесу. Швидкий перехід до нових режимів роботи, використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій разом з різними психологічними та емоційними станами учителів та учнів стали викликами для освіти кінця другого десятиліття 21-го сторіччя. Вагомого значення у такій ситуаціі набуває питання створення безпечного та комфортного освітнього середовища для забезпечення якісного учіння та навчання, розвиток компетентностей та забезпечення підтримки, як учнів, так і вчителів. На допомогу освітянинові, № 9, 2023 До нового 2023/2024 н.р. Досягнення цих завдань реалізується за активної взаємодії вчителів, учнів, адміністрації закладів загальної середньої освіти та батьків, а також за наявності відповідних технічних можливостей та розуміння низки новітніх методик та навчальних стратегій серед них: Дистанційне навчання яке здійснюється поза традиційним аудиторним простором і часом. Навчальні матеріали спеціально розроблені для онлайн навчання та, зазвичай, надаються за допомогою системи керування навчанням. Дистанційне навчання може залучати учнів з усього світу. Віддалене навчання подібне до дистанційного навчання проте не вимагає фізичної присутності учнів і вчителів у класі. Віддаленене навчання, зазвичай, є тимчасовим і є відповіддю на надзвичайні ситуації, коли безпека учнів і вчителів знаходиться під загрозою. Віддаленене навчання, як правило, повторює очні уроки та пропонується учням того ж самого класу чи школи. Онлайн навчання - це будь-який тип навчання, який є веб-орієнтованим, тобто здійснюється через Інтернет. Може залучати учнів звідусіль. Якість освіти на всіх рівнях залишається головним завданням освітньої галузі за будь яких умов. Функціонування системи освіти під час надзвичайних ситуацій характеризується інтенсивним пошуком нових підходів до навчання, інноваційних форм організації освітнього процесу, ефективних педагогічних та інформаційних технологій. Задля розуміння особливостей віддаленого навчання необхідне опанування педагогічними працівниками новими інструментами, новітніми методиками та стратегіями віддаленого навчання; використання різноманітних форм та прийомів, що допоможуть учням самостійно мислити, ефективно спілкуватися, співпрацювати та творити в умовах кризових та надзвичайних ситуацій, удосконалення раніше набутих та/або набуття нових компетентностей за трудовою дією або групою трудових дій відповідно до професійного стандарту, адаптування компетентностей до умов віддаленого навчання та використання поширених сучасних підходів до освітнього процесу. Для успішної організації віддаленого навчання необхідне розуміння та усвідомлення особливостей безпечного та ефективного освітнього середовища, використання синхронного та асинхронного віддаленого навчання, з’ясування необхідних комунікативних підходів до навчання мови які можна застосувати у віддаленому контексті, зосередження особливої уваги на перевернутому навчанні, підході, який швидко набуває популярності в освіті, визначення відмінностей та схожості у віддаленому та очному плануванні уроків, організації уроку та управлінні ресурсами/матеріалами, знаходження шляхів інтеграції соціально-емоційного навчання в школах України. Ключовим елементом у віддаленому навчанні для вчителів є ознайомлення з різними підходами, стратегіями та інструментами для оцінювання, що включає аналіз стратегій для сприймання усного та писемного мовлення; усної, письмової та онлайн взаємодії; усного та письмового продукування, граматики та лексики (принципи, цифрові компоненти, можливості інтеграції, поєднання режимів та форматів). На допомогу освітянинові, № 9, 2023 До нового 2023/2024 н.р. Рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти. Згідно Закону України «Про повну загальну середню освіту» кожен учень має право на справедливе, неупереджене, об’єктивне, незалежне, недискримінаційне та доброчесне оцінювання результатів його навчання незалежно від виду та форми здобуття ним освіти. Основними видами оцінювання результатів навчання учнів, що проводяться закладом, є формувальне, поточне (не поурочне) та підсумкове: тематичне, семестрове, річне. За вибором закладу оцінювання може здійснюватися за власною шкалою, або за системою оцінювання, визначеною законодавством. За умови використання власної шкали заклад має визначити правила переведення загальної оцінки результатів навчання семестрового та річного оцінювання до системи, визначеної законодавством, для виставлення у Свідоцтві досягнень. Семестрове та підсумкове (річне) оцінювання результатів навчання здійснюють за 12-бальною системою (шкалою), а його результати позначають цифрами від 1 до 12. За рішенням педагогічної ради (за потреби) заклад освіти може визначити адаптаційний період впродовж якого не здійснюється поточне та тематичне оцінювання. Заклади освіти мають право на свободу вибору форм, змісту та способів оцінювання за рішенням педагогічної ради. Формувальне (поточне формувальне) оцінювання, окрім рівневого або бального може здійснюватися у формі самооцінювання, взаємооцінювання учнів, оцінювання вчителем із використанням окремих інструментів (карток, шкал, щоденника спостереження вчителя, портфоліо результатів навчальної діяльності учнів тощо). Основною ланкою в системі контролю у закладах загальної середньої освіти є поточний контроль, що проводиться систематично з метою встановлення рівнів його опанування та здійснення корегування щодо застосовуваних технологій навчання. Основна функція поточного контролю – навчальна. Запитання, завдання, тести, тощо спрямовані на закріплення вивченого матеріалу й повторення пройденого, тому індивідуальні форми доцільно поєднувати із фронтальною роботою класу. Тематичне оцінювання пропонується здійснювати на основі поточного оцінювання із урахуванням проведених діагностичних (контрольних) робіт, або без проведення подібних робіт залежно від специфіки навчального предмета. Під час виставлення тематичного бала результати перевірки робочих зошитів не враховуються. Семестрове оцінювання (контроль) здійснюється на основі контролю груп загальних результатів відображених у Свідоцтві досягнень. Семестровий контроль проводиться з метою перевірки рівня засвоєння навчального матеріалу в обсязі навчальних тем, розділів семестру й підтвердження результатів поточних балів, отриманих учнями раніше двічі на рік. Завдання На допомогу освітянинові, № 9, 2023 До нового 2023/2024 н.р. для проведення семестрового контролю складаються на основі програми, охоплюють найбільш актуальні розділи й теми вивченого матеріалу, розробляються вчителем з урахуванням рівня навченості учнів, що дає змогу реалізувати диференційований підхід до навчання. Звертаємо увагу, що «Контроль» не є контрольною роботою і може бути комплексним та проводитись у формі тестування. Фіксація записів тематичного та семестрового оцінювання проводиться в окремій колонці без дати. Оцінка за семестр ставиться на основі тематичного оцінювання та оцінок контролю груп загальних результатів. Річне оцінювання здійснюється на основі загальної оцінки результатів навчання за І та ІІ семестри. Окремі види контрольних робіт як правило не проводяться. Основні принципи оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов єдині для будь-якого контексту: офлайн, онлайн, чи гібридно, синхронно чи асинхронно. Кожен вчитель володіє інформацією, які ресурси доступні його учням. Щоб обрати найкращий підхід до оцінювання для вчителя і учнів варто відповісти на наступні питання: Яка мета оцінювання? Наприклад, можна оцінювати учнів для того, щоб: • вирішити який клас/рівень підходить учню; • визначити напрямок навчання; • отримати дані щодо прогресу учня; • зробити зріз знань. Що саме необхідно оцінювати? Яка саме інформація необхідна для досягнення визначеного результату? Наприклад, необхідно визначити рівень розвитку навички читання, або дати оцінку його/її спроможності використовувати якесь конкретне вміння, скажімо робити презентацію. Який найкращий шлях для отримання визначеної інформації? В принципі, вчитель має знайти баланс між різними, буває розбіжними, факторами оцінювання як то: Чіткість. Чи обраний метод оцінює необхідні вміння та навички? Дати завдання прочитати в голос абзац тексту підходить для визначення рівня вимови учня. Втім, таке завдання не надасть вичерпну інформацію щодо інших аспектів мовленнєвої компетентності говоріння, таких як використання повних речень, вміння підтримувати бесіду, влучне застосування словникового запасу та граматичних конструкцій під час говоріння. Надійність. Максимальна точність результату оцінювання досягається шляхом зменшення факторів, що можуть викривити результат оцінювання. Одним з таких факторів можуть бути набуті знання учня з теми. Наприклад, може виявитись разюча різниця в результатах усного тестування учня, якщо в одному випадку дати йому/їй завдання описати рідне місто, а у другому поділитись своїми думками щодо незнайомої або нецікавої теми. На допомогу освітянинові, № 9, 2023 До нового 2023/2024 н.р. Доцільність. Наскільки аспект оцінювання наближений до використання англійської мови у життєвих ситуаціях? Чи сприймає учень оцінювання доцільним для його життя, самореалізації, подальшої трудової діяльності, громадянської активності, навчання? Вплив. Чи обраний метод оцінювання має позитивний або негативний вплив на навчання та розвиток учня? Чи стимулює він учня до продовження навчання та покращення знань? Практичність. В будь-якій ситуації є обмеження в часі та ресурсах, що суттєво впливає на оцінювання. Наприклад, дати завдання учню написати есе та здати електронну версію в певний проміжок часу є чітким, надійним та доцільним оцінюванням, але, якщо учень не має доступу до ПК, і буде виконувати завдання на смартфоні, то таке оцінювання стає непрактичним і ненадійним. Підсумкове оцінювання. Підсумкове оцінювання полягає у тому, щоб дати оцінку результатам навчання учня в конкретний момент навчального процесу. Воно може втілюватись у коротких тестах, тематичних, семестрових та річних контрольних, оцінюванні окремих завдань. Важливо готувати учнів до оцінювання, тому перед тестуванням або перевіркою знань необхідно виділити час на те, щоб учні ознайомились з форматом оцінювання, щоб вони знали що саме буде оцінюватись і з якою метою. Необхідно впевнитись, що учні розуміють поставлені завдання та правила, мають вдосталь можливостей для практики до оцінювання. Відкрите оцінювання: тобто учень можете використовувати будь-які тексти або матеріали, які стануть в потребі, зазвичай проводиться протягом довшого проміжку часу (48 годин або навіть декілька днів). Часто учневі потрібно проводити дослідницьку діяльність та залучати онлайн ресурси. Такі завдання, зазвичай, найбільш наближені до використання іноземної мови у життєвих ситуаціях, наприклад, академічне письмо вимагає від учня вмінь знайти та опрацювати інформацію, оформити посилання на відповідні використані джерела. Проєктні завдання: можуть втілюватись у різних форматах, таких як презентації, створення листівок, постерів, та інше. Під час такого оцінювання визначається не тільки рівень володіння мовою, а і навички 21 століття, такі як співпраця, комунікація, креативність. Учнівське портфоліо: паперові чи цифрові портфоліо - це відображення розвитих навичок учня, з наведеними прикладами його/її робіт, що спонукає вчителя надати відгук та резюме щодо процесу навчання учня, та розвиває учнівську самостійність, підприємливість та розвиває критичне мислення. Формувальне оцінювання. Навчальна практика вимагає від вчителя постійного збору даних щодо рівня володіння мовою учнем - що він/вона осягнув та вміє робити. Іншими словами - необхідне формувальне оцінювання, що спрямоване на формування напрямку навчання учня через аналіз його/її навичок на даний момент, визначення цілей та етапів навчального процесу, а також параметрів успішного досягнення завданих цілей. Іншими словами це На допомогу освітянинові, № 9, 2023 До нового 2023/2024 н.р. визначення відповідей на питання “Де я?”, “Що далі мені необхідно вивчити?”, “Як виглядає досягнення цілей?”. Таким чином створюється постійна взаємодія між учнем і вчителем, регулярні та конструктивні коментарі від вчителя щодо успіхів учня допомагають учневі ефективно просуватись у розвитку та навчанні. Щоб учні були успішні їм необхідно розуміти що вони вже засвоїли і якими навичками в якій мірі володіють. Спостереження: створення ситуації в яких вчитель має можливість спостерігати за невимушеним використанням учнями мови, наприклад, групова або проектна робота. Швидкі тести: автоматизовані тести (на різноманітних ресурсах та вебсайтах), або короткі тести на пройдений матеріал спонукають взаємодію з учнями й надає можливість продемонструвати набуті знання. Опитування: самоаналіз учня надає можливість не тільки розвивати навички 21 століття, такі як критичний аналіз, але і створює простір для формувального оцінювання та взаємодії з вчителем або/та учнями, надає учневі відчуття відповідальності за своє навчання. Може бути у форматі опитувальника чи списку стверджень типу “я можу” зі шкалою оцінювання. Мікротексти: короткі письмові завдання, такі як, завершити речення, написати визначення, створити список, навіть використання чату для обговорення теми, дає змогу учневі продукувати письмову взаємодію на основі якої можна проаналізувати досягнення учня у сфері письма. Оскільки формувальне оцінювання має бути безперервним та постійним, рекомендується вчителю мати бланки для формувального оцінювання та регулярно їх заповнювати (наприклад, раз на семестр, раз на чверть). У бланку можуть відображатись такі пункти як: ключові компетентності; обʼєм граматичних конструкцій та словникового запасу; критерії успіху; подальші кроки; коментарі вчителя. З наведених вище рекомендацій та прикладів можна зробити висновок, що підсумкове та формувальне оцінювання часто використовують схожі завдання та тестування. Наприклад, семестрова контрольна робота надає оцінку результатів навчання учня за семестр та може бути використана для формувального оцінювання в ракурсі аналізу поточного стану вивчення мови після якого є можливість встановити цілі для подальшого навчання. Інший приклад - це робота над проєктом: за результатами презентації проєкту виставляються оцінки учням (підсумкове оцінювання), а під час роботи над проєктом вчитель має нагоду провести спостереження для формувального оцінювання і використати зібрані дані для надання обґрунтованого коментаря. Ведення шкільної документації у початковій школі (1 – 4 класи) зошити перевіряються після кожного уроку у всіх учнів. У 5 – 9 класах зошити перевіряються один раз на тиждень. У 10 – 11 класах у зошитах перевіряються найбільш значимі роботи, але з таким розрахунком, щоб один раз на місяць перевірялися роботи всіх учнів. До виправлення помилок у письмових роботах учителі можуть підходити диференційовано, враховуючи вікові особливості учнів та рівень сформованості відповідного уміння у конкретного учня/учениці: На допомогу освітянинові, № 9, 2023 До нового 2023/2024 н.р. виправляти помилки власноруч; підкреслювати слово/вираз тощо з помилкою; підкреслювати саму помилку з метою самостійного виправлення її учнем/ученицею; позначати рядок, в якому є помилка, на полях з метою самостійного пошуку та виправлення помилки учнями. Відповідно до загальних вимог до ведення класного журналу «Записи в журналі ведуться державною мовою. З іноземних мов частково допускається запис змісту уроку та завдання додому мовою вивчення предмета». Зошити підписуються виучуваною мовою. Поділ класів на групи здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міносвіти і науки України від 20.02.2002 № 128. При поглибленому вивченні іноземної мови клас ділиться на групи з 8 – 10 учнів у кожній (не більше ніж 3 групи); при вивченні іноземної, що не є мовою навчання, а вивчається як предмет – клас чисельністю понад 27 учнів ділиться на 2 групи Безкоштовні онлайн-ресурси для організації дистанційного навчання Англійська мова. Британська Рада: Навчання різних вікових груп: практичні ресурси, плани уроків тощо https://www.teachingenglish.org.uk/resources Низка різноманітних коротких курсів для вчителів на FutureLearn https://www.teachingenglish.org.uk/training Тематичний блог для вчителів: дистанційне навчання https://tinyurl.com/y8lesqzd Путівник із дистанційного навчання https://tinyurl.com/ydgtesyo Публікація «Інновації в освіті: дистанційне навчання https://tinyurl.com/y8kqp5qz Навчальний відео-серіал Word on the street (рівні В1, В2) https://tinyurl.com/yc44nndh Аудіо-серіал Big City Small World (рівень В1) https://tinyurl.com/rlgq7j2 Колекція ресурсів для розвитку мовленнєвих умінь https://learnenglish.britishcouncil.org/skills Граматичний практикум https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar Лексичний практикум https://learnenglish.britishcouncil.org/vocabulary Express Publishing Матеріали для сприймання на слух (рівні А2 – В1), плани уроків, формувальне оцінювання https://foliobooks.com.ua/ua-teachers-room Безкоштовні ресурси для вчителів від видавництва: робочі аркуші, картки, аудіо-аписи, портфоліо та багато іншого https://tinyurl.com/y9dk9nca Linguist – Cambridge University Press – MMPublications Дистанційне навчання (1 – 4 класи): Quick Minds https://bit.ly/2xGdCeV Super Safari https://bit.ly/3eH0HtB Kid’s Box https://bit.ly/2RXm93H Дистанційне навчання (5 – 9 класи): Eyes Open https://bit.ly/2zmAS1R Think https://bit.ly/3brzFVe Prepare https://bit.ly/2wXqdK4 Дистанційне навчання – підготовка до складання Кембриджських іспитів: Objective https://bit.ly/2Y2gDRv Compact https://bit.ly/2RVJ1AA Complete https://bit.ly/2Vs2QBN Fun Skills (Starters) https://tinyurl.com/y9jhesw9 Fun Skills (Movers) https://tinyurl.com/ydyx6o8c Fun Skills (Flyers) https://tinyurl.com/y83s43rn Безкоштовний інтерактивний додаток, аудіо, додаткові ресурси, підручники, книги для вчителя та інше до курсу Quick Minds for Ukraineпідручники, книги для вчителя та інше до курсу Quick Minds for Ukraine https://tinyurl.com/y77lj6me Методичні поради, посилання на На допомогу освітянинові, № 9, 2023 До нового 2023/2024 н.р. платформи для організації дистанційного навчання та інше: Quizlet https://tinyurl.com/y8yl7oel Kahoot https://tinyurl.com/y9x5n54z Blackboard https://tinyurl.com/yd5n42a7 Використання візуальних елементів https://tinyurl.com/y8gkyof9 Дія та взаємодія – важливі складники дистанційного навчання у початковій школі https://tinyurl.com/ybhj8jqs Відеоуроки Smart Junior for Ukraine для учнів 1-3 класів https://tinyurl.com/ybdmk5qv Oxford University Press Навчаємося вдома: вебінари, блоги, корисні поради, ідеї, завдання та інше https://tinyurl.com/ycsvcuuh Вчительські спільноти, вебінари, підписка на професійні розсилки, домашнє читання тощо https://tinyurl.com/y9lcqxuu Оцінювання: активності, які допомагають учням продемонструвати те, що вони знають https://tinyurl.com/y7fnqnek Адаптивне тестування у вивченні англійської мови https://tinyurl.com/y7vn7g66 Оцінювання глобальних умінь https://tinyurl.com/y74fcmzz Створення тестів для підлітків https://tinyurl.com/y98koce9 Серія вебінарів для вчителів на тему оцінювання https://tinyurl.com/y8tejpna Pearson - DINTERNAL EDUCATION Освітній сайт «Пірсон» Україна https://www.pearson.eu/cee/ukraine/homepage/ Дистанційне учіння та навчання https://tinyurl.com/ya5e77wl Вебінари та відео тренінги для вчителів англійської мови https://tinyurl.com/y9u6avfr Ресурси для вчителів https://tinyurl.com/yaz5mcch Ресурси для учнів https://tinyurl.com/y79lec3u Освітній проект: уроки наживо https://tinyurl.com/y9cvmmxx MACMILLAN EDUCATION Початкова школа: https://macmillanukraine.com/distance-learning / Середня та старша школа https://macmillanukraine.com/distance-learning / Відеоінструкції стосовно роботи з онлайн-ресурсами https://www.youtube.com/channel/UCy6NceQPLfFGjKuq6l8l-3w/playlists Вебінари з експертами по дистанційному навчанню https://www.macmillanenglish.com/tr/distance-teaching-and-learninghub/knowhow/webinars Французька мова Основні інтернет-ресурси з французької мови для різних категорій користувачів, зосереджені на одній платформі https://kitfrancais.glideapp.io / Базовий інтернет-ресурс з французької мови для батьків https://tinyurl.com/yazfnkcu Базовий інтернет- ресурс для вчителів французької мови https://tinyurl.com/y9vvjahb Базовий інтернет-ресурс для учнів, навчальний додаток https://tinyurl.com/y88q3zv2 Сайти для безкоштовного вивчення французької мови: для учнів усіх рівнів https://tinyurl.com/y8rdoynx https://www.bonjourdefrance.com / Безкоштовні онлайн тести для перевірки рівня володіння французькою мовою https://tinyurl.com/ydgg4g2t https://tinyurl.com/y9sclmem https://tinyurl.com/yc4a9ehu Додатки для вивчення французької мови https://www.lingozing.com/fr / https://babadum.com / Французька мова для вчителів і учнів https://savoirs.rfi.fr/en/apprendre-enseigner Безкоштовний навчальний кібержурнал для вивчення французької мови в На допомогу освітянинові, № 9, 2023 До нового 2023/2024 н.р. режимі онлайн https://tinyurl.com/ybxslzms https://tinyurl.com/ybgtd3ow https://tinyurl.com/y7xftroq https://espacevirtuel.emdl.fr/ IFprofsUkraine – соціальна мережа професійного типу, яка об’єднує франкомовних освітян України https://ua.ifprofs.org / https://tinyurl.com/y9lzo6hy https://enseigner.tv5monde.com / Навчальні матеріали для вчителів французької мови, з використанням актуальних подій у Франції та світі https://tinyurl.com/ybxslzms https://tinyurl.com/ybgtd3ow https://espacevirtuel.emdl.fr / Допоміжний сайт з вивчення французької мови https://www.zerodeconduite.net / PROFLE+ – навчальна онлайн платформа для вчителів французької мови https://www.ciep.fr/formation/profle-plus http://www.cned.fr/inscription/8PFLEDIX Відкриті курси (MOOC) для викладання французької мови https://mooc.cavilam.com / IFOS навчальна платформа для викладання професійної французької мови https://ifos.institutfrancais.com Німецька мова для учнів Дитячий Університет для дітей віком від 8 до 12 років, де вони мають можливість навчатися за трьома напрямами: людина, природа, техніка, а також вивчати німецьку мову https://tinyurl.com/y7p7w6sn Онлайн-університет JuniorUni для учнів від 12 до 14 років https://tinyurl.com/yamzdemt Безкоштовна комп'ютерна гра для учнів віком від 8 до 12 років, яка мотивує їх до вивчення іноземних мов, водночас, допомагає оцінити навчальні досягнення учнів https://tinyurl.com/ycfap3vw Місто слів. Навчальний додаток для опанування лексики рівня A1/A2 https://tinyurl.com/h2tcz7w 10 навчальних розділів для опрацювання лексики та граматичних структур на повсякденні теми https://tinyurl.com/y9ne2nkk Казки з усього світу https://tinyurl.com/y78hfalz Для вчителів Безкоштовні вебінари для вчителів німецької мови від Goethe-Institut https://tinyurl.com/y8lbjfg6 https://tinyurl.com/ychn9gns Матеріали для навчання, цікаві ідеї для занять, актуальні теми з методики та дидактики німецької мови https://tinyurl.com/yba2l3c5 Онлайн платформа Goethe-Institut «Німецька в початковій школі»: добірка матеріалів, які можна використовувати, щоб зробити уроки веселими та різноманітними https://tinyurl.com/y9srcdx7 Проєкт «Lautstark»: різноманітні дидактичні матеріали до теми «Популярна музика із Німеччини» https://tinyurl.com/ycmrcrfd Художні фільми або відеоролики для мотивації учнів у процесі навчання https://tinyurl.com/y7laq7l4 Дидактичні матеріали з літератури https://tinyurl.com/yc4993cf

Оцінювання 1-4 класи

https://naurok.com.ua/stattya-na-temu-kriteri-ocinyuvannya-uchniv-1-4-klasiv-schodo-form-roboti-na-uroci-angliysko-movi-pid-chas-distanciynogo-navchannya-nush-296004.html

15:59 27.12.2023

Вхід для адміністратора